Tại sao data engineer cần biết Docker

Docker thì quá nổi tiếng rồi, ai cũng biết. Nhưng mà Data Engineer có cần phải biết Docker hay không?

June 18, 2022 · 2 min · Cảnh